Ponúkame Vám tieto práce a služby

VŔTANÁ STUDŇA - HYDROGEOLOGICKÝ VRT

• vŕtanie a budovanie až do hĺbky 250 m

• pitná voda, úžitková voda

• cena od 70 € za 1 meter zabudovanej studne alebo vrtu (PVC rúra) priemeru 200 mm (dunajské štrkopiesky), iný priemer rúry dohodou

• odpieskovanie studne/vrtu, začerpanie studne/vrtu
• hydrodynamické skúšky - čerpacia skúška, stúpacia skúška

• podľa požiadavky Projekt a Záverečná správa pre úrady
VRT PRE TEPELNÉ ČERPADLO - systémy:

• zem -> voda - cena od 30 € za 1 meter

• voda -> voda - cena od 70 € za 1 meter ( PVC rúra)

priemeru 200 mm, iný priemer dohodou

• podľa požiadavky Projekt a Záverečná správa pre úrady
HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM
HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK

• čistiareň odpadových vôd - ČOV, tepelné čerpadlo, odlučovač ropných látok, vsakovanie dažďovej vody, vsakovací objekt, ochranné pásmo vodárenského zdroja atď.
POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EIA)
• ZÁMER, SPRÁVA O HODNOTENÍ - cesty, ťažba nerastných surovín, betonárne, vodovody, kanalizácie, veterné elektrárne, budovy, zberný dvor atď.
ENVIRONMENTÁLNY POSUDOK
GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• zistenie stupňa a rozsahu znečistenia územia - voda, pôda, hornina

• monitorovací vrt, vzorkovací vrt
MONITOROVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - voda, pôda, hornina, vegetácia, emisná štúdia, hluková štúdia atď.

INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM - pre všetky stavby
RADÓNOVÝ PRIESKUM - pre všetky stavby

GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM - jaskyne, skryté priestory atď.

ATMOGEOCHEMICKÝ PRIESKUM - znečistenie pôd a hornín
LOŽISKOVÝ GEOLOGICKÝ PRIESKUM
- štrkopiesky atď.